Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice (dále jen ZMČ) schvaluje podle § 87, odst. 2 ve znění §66 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze následující jednací řád:

I. Příprava zasedání:

 1. Zasedání ZMČ mohou být řádná a mimořádná.
 2. Za přípravu, organizační a technické zabezpečení průběhu zasedání ZMČ odpovídá starosta nebo jím určený další člen zastupitelstva. V případě jeho delší nepřítomnosti zodpovídá za tuto činnost jeho zástupce.
 3. Řádné zasedání ZMČ svolává starosta písemně dle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce  v termínu a na místo dohodnuté Radou MČ (dále jen RMČ). Pozvánky jsou vkládány do schránek zastupitelů tak, aby členové ZMČ obdrželi pozvánku nejméně 7 dnů před  zasedáním. Součástí textu pozvánky je návrh programu zasedání ZMČ, projednaný a schválený RMČ.Pozvánka je současně zveřejněna na úřední desce a všech informačních tabulích MČ.
 4. Mimořádné zasedání ZMČ se musí konat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZMČ, nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy byla písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání, doručena na Úřad MČ. Mimořádné zasedání může být dále svoláno na základě usnesení RMČ nebo na základě rozhodnutí starosty MČ.
 5. Materiály k projednávání jsou k dispozici členům ZMČ 5 dní před zasedáním ZMČ, a to v pracovní době ÚMČ v sekretariátě starosty, mimo pracovní dobu pak v radničním klubu MČ. Každý jiný způsob prostudování materiálů si mohou členové ZMČ dohodnout se starostou nebo tajemníkem ÚMČ. Pokud jsou k dispozici pro jednání ZMČ materiály v elektronické podobě, mohou být členům ZMČ poskytovány průběžně i mimo lhůtu, stanovenou  Jednacím řádem ZMČ.
 6. Návrhy k projednání v ZMČ musí být podány ÚMČ nejpozději 8 dnů před termínem zasedání ZMČ, musí mít písemnou formu a musí obsahovat návrh usnesení a jeho odůvodnění. O zařazení návrhů dalších bodů programu ZMČ, podaných v pozdějším termínu či přednesených v průběhu zasedání rozhodne ZMČ hlasováním.
 7. Nejpozději 7 prac. dnů po zasedání ZMČ jsou do schránek členů ZMČ vkládány kopie ověřeného zápisu z posledního zasedání. Tento úkon je považován za splněný i pokud budou zápisy zaslány členům ZMČ elektronickou formou. V případě, že zápis není do 7 dnů ověřen, je k nahlédnutí v podatelně ÚMČ, kde jsou k nahlédnutí i všechny zápisy z předchozích jednání ZMČ a RMČ.
 8. Zasedání ZMČ se zúčastňuje tajemník úřadu MČ s hlasem poradním a zajišťuje zápis z jednání.
 9. O průběhu zasedání se pořizuje dobře slyšitelný zvukový záznam, který je uchován nejméně do termínu následujícího řádného zasedání ZMČ.
 10. Připomínky členů ZMČ k zápisu z posledního zasedání ZMČ musí být prokazatelně podány v písemné formě jeho zapisovateli. O těchto připomínkách rozhodne ZMČ hlasováním v úvodu následujícího zasedání  ZMČ.

II. Průběh zasedání zastupitelstva:

 1. Starosta nebo v jeho nepřítomnosti zástupce starosty (dále jen předsedající) zahajuje, řídí, uděluje a odebírá slovo, přerušuje a ukončuje diskusi a celé zasedání, řídí hlasování a zjišťuje jeho výsledek a dbá o to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh, vyhlašuje přestávky zasedání a navrhuje ukončení zasedání.
 2. Členové ZMČ jsou povinni svou neúčast na zasedání ZMČ předem omluvit, pokud byli o konání ZMČ informováni. Účast na jednání stvrzují zastupitelé před jeho zahájením popř. v průběhu zasedání podpisem do listiny přítomných s uvedením času svého příchodu. Případný předčasný odchod člena ZMČ  z jednání zaznamená zapisovatel.
 3. Je-li přítomna nadpoloviční většina členů ZMČ, zahajuje se zasedání přesně ve stanovenou dobu, v opačném případě předsedající vyčká ještě 15 minut.V případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny, řídí se předsedající dle §60, odst. 6, zák. č. 131/2000 Sb. HMP, tzn. není-li zastupitelstvo MČ usnášeníschopné (§62), předsedající zasedání zastupitelstva MČ ukončí a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání.
 4. V úvodu zasedání ověří předsedající počet přítomných zastupitelů a v souladu s předchozím bodem zahájí schůzi, pověří dva členy ZMČ ověřením zápisu, nechá rozhodnout hlasováním o schválení programu a v případě potřeby nechá zvolit návrhový výbor. Dále jsou projednány připomínky k zápisu z předchozího zasedání, které musí být podány v písemné formě a předem ověřené na základě zvukového záznamu zapisovatelem zápisu a ZMČ o nich rozhodne hlasováním.
 5. Jednotlivé projednávané body uvádí v programu zpravidla předsedající nebo jiný pověřený člen ZMČ.
 6. Do rozpravy k předkládaným návrhům se přihlašují členové ZMČ zvednutím ruky. Bez ohledu na pořadí přihlášených do diskuse, udělí předsedající slovo tomu členovi ZMČ, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo nedodržení obecně platných předpisů formou technické poznámky.
 7. Člen ZMČ se může přihlásit k technické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy nebo k odpovědi na ni, a to zdvižením obou rukou znázorňujících písmeno“T“. V tomto případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje. Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu. Technická poznámka nesmí být diskutujícím zneužívána ve prospěch svého dalšího diskusního příspěvku. V takovém případě odebere předsedající diskutujícímu slovo.
 8. Občan městské části, který dosáhl 18 let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v městské části, stanoví –li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena; i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území městské části nemovitost, má právo vyjadřovat v souladu s jednacím řádem svá stanoviska. O vystoupení těchto osob nelze hlasovat, přípustné je omezení jednotlivých vystoupení.
 9. Odbočuje-li účastník zasedání, kterému je uděleno slovo, od předmětu jednání, popř. překročí-li předem stanovenou délku trvání diskusního příspěvku, může mu být po předchozím upozornění předsedajícím odejmuto slovo. Pokud není stanoveno jinak, může být každému účastníku jednání k danému bodu jednání uděleno slovo pouze dvakrát na dobu dvou minut. Pro uvedení projednávaného bodu může předkladatel využít dobu maximálně 5 minut. Další prodloužení trvání diskusních příspěvků musí být schváleno zastupitelstvem MČ. Do diskusních příspěvků zastupitelů může vstupovat předkladatel doplňujícími, či vysvětlujícími poznámkami.
 10. ZMČ může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout, nebo sloučit rozpravu ke dvěma či více bodům programu.
 11. Do rozpravy se lze přihlásit do té doby, dokud diskuse nebyla prokazatelně ukončena a předsedající neudělil závěrečné slovo předkladateli.
 12. Po zahájení hlasování předsedajícím již není možno pokračovat v diskusi.
 13. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen ZMČ. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 14. Zasedání ZMČ se zúčastňují i další osoby přizvané starostou nebo RMČ. Tyto osoby odpovídají na dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ, které na ně byly vzneseny. Jinak mohou zasahovat do jednání pouze se souhlasem ZMČ.
 15. Účastník jednání, který ruší průběh zasedání ZMČ může být z jednací místnosti předsedajícím vykázán.
 16. Pro diskusní příspěvky  přítomné veřejnosti je v programu jednání ZMČ automaticky vyhrazeno 30 min. a to zpravidla 1 hod. po zahájení jeho jednání.

III. Příprava usnesení ZMČ:

 1. Návrh usnesení předkládá v písemné formě předkladatel, příp. návrhový výbor na základě původního materiálu. Každý člen ZMČ je oprávněn podat k navrženému usnesení protinávrh na to v písemné formě.
 2. Usnesení je formulováno stručně a věcně, včetně termínu plnění a určení zodpovědnosti za plnění tak, aby odpovídalo výsledkům jednání.
 3. V případě potřeby návrh usnesení posuzuje a jeho upravenou verzi ZMČ předkládá návrhový výbor, který k tomu schválili ZMČ.
 4. O jednotlivých bodech usnesení i o celém usnesení se hlasuje po ukončení rozpravy k jednotlivým bodům jednání.
 5. Usnesením ZMČ se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti Radě, starostovi, výborům ZMČ, Úřadu MČ a tajemníkovi úřadu MČ.

IV. Hlasování:

 1. Byla-li rozprava ukončena, nebo nehlásí-li se někdo o slovo k příslušnému návrhu, vyzve předsedající členy ZMČ, aby o návrhu usnesení hlasovali.
 2. Hlasování se provádí zpravidla zvednutím ruky, avšak kterýkoli člen ZMČ může navrhnout  jinou formu hlasování (např. tajné nebo jmenovité). Jinou formu hlasování musí schválit nadpoloviční většina všech členů ZMČ a v případě potřeby je povinen technicky zabezpečit hlasování předsedající nebo tajemník.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, nechá předsedající hlasovat nejprve o navržených změnách v opačném pořadí, než v jakém byly návrhy podány.
 4. Schválením jednoho znění libovolné části usnesení se považují ostatní navrhované varianty znění této části usnesení za nepřijaté. V zápise se pak uvádějí pouze ty návrhy usnesení, o kterých bylo hlasováno.
 5. Nepřijme-li ZMČ navrhované usnesení ani žádnou z předkládaných variant, návrhový výbor, nebo kterýkoliv člen ZMČ, vypracuje nový návrh usnesení.
 6. Předsedající k hlasování vyzývá v následujícím pořadí:
  • Kdo hlasuje pro navrhované znění usnesení?
  • Kdo hlasuje proti navrhovanému znění usnesení?
  • Kdo se zdržel hlasování?
 7. Hlasování musí být pokaždé dokončeno v souladu s výše uvedeným bodem jednacího řádu (aby mohla být ověřena správnost výsledků hlasování).
 8. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů.

V. Dotazy, připomínky a podněty:

 1. Dotazy, připomínky i podněty jsou předkládány písemně nebo ústně členy ZMČ, nebo jejich prostřednictvím ostatními občany.
 2. V případě, že tazatel nedostane uspokojující odpověď na svůj dotaz v průběhu zasedání ústně, zajistí starosta, aby odpověď  byla podána tazateli písemně do 30-ti dnů.
 3. Na jednání ZMČ se neprojednávají připomínky a podněty běžného charakteru, které mohou v průběhu období mezi zasedáními ZMČ  operativně vyřešit pracovníci ÚMČ

VI. Projednávání činnosti RMČ:

 1. Zápisy z jednání RMČ jsou k dispozici členům ZMČ do 7 dnů po zasedání RMČ v podatelně úřadu MČ. Pokud si členové ZMČ požádají o elektronické zasílání zápisů RMČ, budou jim zaslány až po jeho podepsání dvěma členy RMČ.
 2. Člen zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu a její jednotlivé členy a na předsedy výborů ZMČ. Ústní dotazy a podněty členů zastupitelstva jsou zařazeny jako poslední bod jednání ZMČ. Pokud není na dotazy odpovězeno obratem ústně, musí být odpověď dána nejpozději do 30 dnů.    

VII. Ukončení a přerušení zasedání ZMČ:

 1. Předsedající ukončí nebo přeruší zasedání ZMČ v těchto případech:
  • Program zasedání je vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
  • Počet přítomných zastupitelů klesne pod nadpoloviční počet zvolených členů ZMČ.
  • Nadpoloviční většina zvolených členů ZMČ hlasuje pro ukončení zasedání.
  • Je znemožněno nerušené jednání ZMČ.
 2. V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž by byl vyčerpán pořad jednání, svolá předsedající pokračování zasedání nejpozději do 14-ti dnů od přerušeného jednání ZMČ.

VIII. Výbory zastupitelstva:

 1. Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory ZMČ.
 2. ZMČ volí předsedu výboru z řad členů ZMČ, členy výboru z řad členů ZMČ a občanů a tajemníka výboru z řad pracovníků úřadu MČ.
 3. Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZMČ. RMČ může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem. Ze své činnosti odpovídají výbory ZMČ; radě odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.
 4. ZMČ zřizuje vždy výbor finanční a kontrolní.
 5. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ.

IX. Organizačně technické zabezpečení jednání ZMČ:

 1. O průběhu zasedání ZMČ se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starosta. Odpovídá také za evidenci jednotlivých usnesení a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. V Zápisu se uvádí:
  • den a místo jednání
  • hodina zahájení a ukončení,  event. doba přerušení
  • jména určených ověřovatelů zápisu a členů návrhového výboru
  • jména a počet přítomných, omluvených i neomluvených členů ZMČ
  • schválený pořad jednání
  • stručný a objektivní popis průběhu projednávání jednotlivých bodů zasedání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
  • stručné a objektivní záznamy o dotazech, připomínkách a podnětech
  • předpokládaný termín a místo příštího zasedání ZMČ.
 2. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.
 3. Informace o termínech jednání ZMČ jsou vyvěšeny na úřední desce.
 4. Zápisy ze zasedání ZMČ jsou vždy zveřejněny na úřední desce a souhrnné informace o zasedáních ZMČ v místním tisku.

Zdroj: https://praha-dolnipocernice.cz/jednaci-rad-zastupitelstva