Současný počet projíždějících aut přes centrum Dolních Počernic je výrazně navýšen neexistencí funkčního Pražského okruhu (PO). Desetitisíce aut, včetně tranzitní dopravy, sjíždějících každý den z dálnic D10 (směr Ml. Boleslav, Liberec) a D11 (směr Hradec Králové) na Černém Mostě, pokračují přes most u Běchovic a Štěrboholskou spojku (ŠS).  Zpoždění dopravy až do úrovně křížení s Průmyslovou ulicí ve Štěrboholích představují pro motoristy i více než půl hodiny čekání v dlouhých kolonách.  Je logické, že řidiči aut do 6 tun hledají rychlejší objízdné trasy přes okolní obce …

Aktuální situace

Dolních Počernic se týkají dvě objízdné trasy:

 1. Řidiči přijíždějící od Horních Počernic se vyhýbají koloně na PO/ŠS ulicemi Do Svépravic a Národních hrdinů, přes křižovatku s Českobrodskou, a pokračují směrem ke Štěrboholům k nájezdu na ŠS.
 2. Řidiči přijíždějící Od Běchovic se vyhýbají koloně na PO pokračováním po Českobrodské ulici, odbočením na ulici Národních hrdinů a dále jako trasa 1

Tyto objízdné trasy, pro místní obyvatele nepříjemné navyšováním provozu, jsou využívány řidiči i v opačných směrech, pokud je ŠS obtížně průjezdná ve směru z centra na Černý Most.

Dle registračních značek projíždějících aut středem Dolních Počernic ve špičkách je evidentní, že tyto objízdné trasy jsou využívány nejen místními obyvateli a Středočechy, ale i tranzitní dálkovou dopravou.

Řešením přetížení centra Dolních Počernic provozem aut je některými představiteli obce vyzdvihována tzv. Počernická tangenta, nově nazývána jako obchvat jižní části Dolních Počernic. Je to  navrhovaná komunikace v trase paralelně se Štěrboholskou spojkou, mezi Českobrodskou ul. (napojení u čerp. stanice Petr) a ulicí Národních hrdinů  (napojení u pneuservisu Šafránek).

Výrazně zaznělo téma „Výstavba nové komunikace (tangenty) v jihovýchodní části Dolních Počernic za účelem zklidnění dopravy v ulici Národních hrdinů a okolní zástavbě“  v rámci veřejného 8. Fóra zdravé městské části Praha – Dolní Počernice, v květnu 2017.  Výsledky společně s vyhodnocením internetové ankety prezentovala MČ v říjnu 2017.

    

Číst Výsledky 8.Fóra pdf

Výhled situace

Výstavbou a zprovozněním chybějící části Pražského okruhu – úsek Běchovice – Průhonice, napojení na D1 (Stavba 511) a výstavbou přeložky silnice I/12  dojde k odvedení dálkového tranzitu ze Štěrboholské spojky, a ta bude sloužit svému původnímu záměru, tedy rychlé dopravě z okraje Prahy do centra.

Auta přijíždějící aktuálně do Dolních Počernic ze směru od Úval již pojedou po přeložce I/12, nikoliv po ul. Českobrodská přes Běchovice. Auta ze směru od Horních Počernic pojedou po Pražském okruhu 510 a dále po Štěrboholské spojce. Intenzita dopravy na spojce bude nižší díky absenci kamionů bez kolon a pomine důvod vyhledávat objízdné trasy.

Výstavbou a zprovozněním tangenty za současného stavu, tedy vybudováním souběžné komunikace se Štěrboholskou spojkou před dokončením úseku 511 Pražského okruhu, přeložky I/12, mimoúrovňové křižovatky s patřičnými nájezdy a výjezdy, by více řidičů mělo motivaci vyhnout se kolonám na Štěrboholské spojce, sjíždět z Pražského okruhu u Běchovic, využívat tangentu i další „zkratky“ (viz výše). To by mělo negativní vliv na životní prostředí, další nárůst dopravy, nárůst hluku, prachu ad. zejm. v blízkosti obytné zástavby jižního okraje Dolních Počernic.

 

Na obrázku můžete vidět:

 • Červeně – téměř každodenní ranní pomalu jedoucí kolona do centra,
 • Modře – objízdné trasy využívané za současné problematické dopravní situace na Štěrboholské spojce,
 • Zeleně – předpokládané rychlé trasy dostupné po otevření chybějícího úseku 511 Pražského okruhu  a přeložky I/12.

Negativní vlivy realizace tangenty

 • Zábor orné půdy, remízků a luk, zničení území přírodního charakteru.
 • Trasa tangenty křižuje stávající cyklostezku a in-line stezku podél Hostavického potoka, která je hojně využívaná k rekreaci, sportu a volnočasovým aktivitám.
 • Zvýšený hluk, emise a prašnost pro obyvatele Dolních Počernic. Nedávno byly dokončeny nové  vyšší protihlukové bariéry podél ŠS, tangenta s takovými opatřeními nedisponuje. Navíc výstavba tangenty by omezila šíři současného zeleného pásu mezi ŠS a jižní částí obytné zástavby DP.  Snahou magistrátu HMP v novém Metropolitním plánu je přitom naopak výrazné rozšíření zelených pásů podél stavby 511 a přeložky I/12 nad rámec požadavků legislativy.  Místo původních pásů v šíři 30-50m  nyní v šířce až 350m,  (viz. Metropolitní plán)
 • Potenciální snížení hodnoty přilehlých obytných nemovitostí.

Počernická tangenta umožní rozvoj zóny podnikání Dubeč

Dalším důvodem pro pochybnosti o vybudování tangenty jsou záměry MČ Praha-Dubeč. Ta usiluje v části území za čerpací stanicí Petr vybudovat průmyslovou zónu. Existence tangenty by umožnila  obousměrnou přístupovou cestu ke skladům a výrobnám, tím vyšší atraktivitu lokality a tím rychlejší rozvoj podnikatelských aktivit i vyšší provoz. Zpřístupnila by dopravně i pozemky soukromých vlastníků dále, v k.ú Dolní Počernice, ke kterým cesta teď nevede.

O záměru MČ Praha Dubeč:

 • Jedná se o plán-studii využití pozemků v severozápadním cípu k.ú. Dubeč k podnikání, které je nemožné napojit do silniční sítě obce Dubeč.
 • Realizace a rozvoj zóny není v zájmu obyvatel Dolních Počernic, nepřináší  pro MČ Dolní Počernice žádné výhody
 • Pro obyvatele D. Počernic a Běchovic průmyslová zóna v důsledku znamená likvidaci „zelených“ ploch, další dopravní zátěž zejm. nákladních aut, hluk, prach ad.
 • Tento záměr  nemá oporu v Metropolitním plánu, ale MČ Praha – Dubeč ho připomínkuje a požaduje zanesení rozvojových ploch Zóny malého a středního podnikání Dubeč – sever dle Územní studie A224 Dubeč / Dolní Počernice / Běchovice (AGE Project 06/2018), včetně zachování komunikační propojky Českobrodská – Národních hrdinů, přítomné ve stávajícím ÚP.

Čist na praha-dubec.cz,  nebo ve přímo v dokumentu MČ Praha-Dubeč, 19.7.2018, bod 14, stana 14-15

ANO či NE?

Závěrem bychom si každý z nás, kdo v Dolních Počernicích žijeme, měli položit zásadní otázku.

Chceme v jižní části Dolních Počernic další frekventovanou silnici, sklady, výrobny, montovny, zásobovací nákladní auta, provoz aut sjíždějícich z Pražského okruhu ad. nebo chceme zachovat v tomto území přírodu?

My říkáme NE. Pro souhlasné ano podle nás chybí silné argumenty.

 • Při hlubším zkoumání tangenta vůbec neřeší účel, pro který byla zařazena mezi 10P obce v roce 2017, tj  „zklidnění dopravy v ulici Národních hrdinů a okolní zástavbě“.  Dokud budou na Štěrboholské spojce stát každý den kamiony, řidiči osobních aut a jejich navigace budou vyhledávat alternativu rychlejší cesty. Nadále budou jezdit ulicí Do Svépravic, budou v ranních špičkách zacpávat ul Národních hrdinů od křižovatky až po golfové hřiště.
 • Přetížení křižovatky Českobrodská a Národních hrdinů lze částečně řešit výstavbou nové komunikace, spojky od světelné křižovatky Billa na Českobrodské ul. směrem na bývalý autosalon Exner.  Podmínkou je vybudování kruhového objezdu, který je prioritou i nutným základem dalšího developerského rozvoje lokality Nová Úpická, bytových domů.  Jinak dojde ještě k větším dopravním komplikacím.
 • Zprovoznění tangenty před dokončením Pražského okruhu je možné označit jako nepřípustné. Převáděla by silniční dopravu ze ŠS blíže k obytné zástavbě, tedy z komunikace oddělené protihlukovou stěnou do nechráněného volného terénu. A to jak při každodenních kolonách nebo zastavení provozu na ŠS, při nehodách a mimořádných situacích.
 • Po dokončení Pražského okruhu (stavba 511) bude jako obchvat DP zbytečná, protože na Štěrboholské spojce bude odklonem tranzitní dopravy obnoven plynulý provoz, kolony zmizí a nebude důvod využívat objízdné trasy.
 • Prosadí-li si MČ Praha-Dubeč svou Zónu malého a středního podnikání Dubeč – sever, ať je dopravní obslužnost jejich lokality jen na jejich území. Proč by měla silnice pokračovat i přes území MČ Dolní počernice? Není důvod.

 


Vysvětlivky / Použité zkratky

DP = městská část Praha Dolní Počernice 

PO = Pražský okruh = dálnice, která by v případě dobudování měla vytvořit vnější dálniční obchvat Prahy. Na rozdíl od vnitřního Městského okruhu, jehož dílčí úseky dostaly různé oficiální uliční názvy, označení Pražský okruh je ve všech částech vedoucích územím Prahy zároveň i oficiálním názvem ulice (viz. Wikipedia, Pražský okruh

ŠS = Štěrboholská spojka = radiála propojujících Městský a Pražský okruh na východě Prahy = úsek Průmyslová – most Běchovice. Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Pražský okruh,  úsek / dokončenou stavbu 510 Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka (viz. Wikipedia, Šterboholská radiála).

Stavba 510 Satalice – Běchovice = existující část Pražského Okruhu, tranzit z dálnic D10 a D11 v současnosti pokračuje přes most na Štěrboholskou spojku a dále přes Jižní spojku k nájezdu na D1.   

Stavba 511 Běchovice – Průhonice, napojení na D1= chybějící část Pražského Okruhu, tranzitní doprava nad 6 tun by měla být na úrovni Dubče odkloněna mimo Štěrboholskou spojku (viz. Silniční okruh kolem Prahy)  

Přeložka I/12 = v budoucnosti by měla být v oblasti Běchovic vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí silnice I/12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a možné i dále ke Kolínu. (viz. Silnice I/12)

 

.

 

0 replies

Vložte Váš komentář (komentovat mohou jen )

Chcete se zapojit do diskuze?
Staňte se členem!

Napsat komentář