Ze všech zbývajících částí SOKP je právě úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1 patrně nejpotřebnější. Jeho dokončení zásadně sníží intenzitu dopravy na Štěrboholské radiále a Jižní spojce.

Stavba tvoří jihovýchodní část Pražského okruhu a je navržena jako šestipruh. Začíná na MÚK Českobrodská se silnicí I/12 v km 64,0, za níž následuje nová útvarová MÚK Dubeč. Na stávající MÚK Českobrodská se z důvodů plynulosti dopravy a bezpečnosti provozu zvažovalo zrušení větve umožňující sjezd a nájezd z jihu, ale dle požadavku městské části Běchovice zůstane napojení zachováno.

MÚK Dubeč je významnou dopravní křižovatkou s přeložkou silnice I/12 a Štěrboholskou radiálou. Trasa SOKP je z důvodu minimalizace hluku vedena ve spodní úrovni. Pro směry Štěrboholská radiála–úsek 510 a Štěrboholská radiála–úsek 511 a opačně jsou navrženy direktní, resp. semidirektní rampy.

Číst informační leták ŘSD, stav k 06/2021 (od 02/2020 se v něm nic nezměnilo, jen datum)

Číst studii bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)


Vysvětlivky / Použité zkratky

SOKP = silniční okruh kolem Prahy

MÚK = mimoúrovňová křižovatka

PO = Pražský okruh = dálnice, která by v případě dobudování měla vytvořit vnější dálniční obchvat Prahy. Na rozdíl od vnitřního Městského okruhu, jehož dílčí úseky dostaly různé oficiální uliční názvy, označení Pražský okruh je ve všech částech vedoucích územím Prahy zároveň i oficiálním názvem ulice (viz. Wikipedia, Pražský okruh

ŠS = Štěrboholská spojka = radiála propojujících Městský a Pražský okruh na východě Prahy = úsek Průmyslová – most Běchovice. Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Pražský okruh,  úsek / dokončenou stavbu 510 Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka (viz. Wikipedia, Šterboholská radiála).

Stavba 510 Satalice – Běchovice = existující část Pražského Okruhu, tranzit z dálnic D10 a D11 v současnosti pokračuje přes most na Štěrboholskou spojku a dále přes Jižní spojku k nájezdu na D1.   

Stavba 511 Běchovice – Průhonice, napojení na D1= chybějící část Pražského Okruhu, tranzitní doprava nad 6 tun by měla být na úrovni Dubče odkloněna mimo Štěrboholskou spojku (viz. Silniční okruh kolem Prahy)  

Přeložka I/12 = v budoucnosti by měla být v oblasti Běchovic vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí silnice I/12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a možné i dále ke Kolínu. (viz. Silnice I/12)

 

.

 

0 replies

Vložte Váš komentář (komentovat mohou jen )

Chcete se zapojit do diskuze?
Staňte se členem!

Napsat komentář