Možná se divíte, proč v nadpise tohoto článku jsou dvě hesla, která spolu viditelně nesouvisí. Bohužel ale musíme konstatovat, že vše ze vším souvisí, jak zní jedno úsloví.

Začněme tím, co je v současné době asi největší problém Dolních Počernic. Je to především neúměrná tranzitní doprava, která hlavně v ranních a odpoledních hodinách znepříjemňuje život obyvatelům naší MČ. Nemyslíme při psaní tohoto článku ani tak na ulici Českobrodská, která je dopravně přetížená v každou denní dobu, což je bohužel fakt, ale jde především o dopravu v ulici Národních hrdinů směrem od H. Počernic ke křižovatce s Českobrodskou a následně od této křižovatky směrem k Štěrboholské spojce.

Prakticky každý pracovní den v ranních hodinách stojí v této ulici kolona spěchajících řidičů od křižovatky s Českobrodskou až k Základní škole nezřídka kdy až ke golfu. Jistě víte, že v září 2019 a v prosinci 2019 došlo na přechodech pro chodce u Základní školy ke dvěma nehodám se zraněním školních dětí (v druhém případě byl dokonce i ohrožen strážník městské policie), protože řidiči nerespektují dopravní značení ani příkazy městských strážníků. Řidiči dále kolony objíždějí ulicemi V Ráji, Studenecká a Kněžická a jedou do ulice Novozámecká a dále do Hostavic, kde je doprava také velmi neúnosná.

Vše je způsobeno tím, že každé ráno i odpoledne jsou na Štěrboholské spojce a na krátkém úseku Pražského okruhu kolem Černého mostu pomalu jedoucí kolony. Bohužel musíme konstatovat, i jako příznivci technologií, že z velké části za to mohou moderní navigace v automobilech, které hledají alternativní trasu s nejnižší intenzitou provozu. Tím se ulice Národních hrdinů stává tranzitní komunikací mezi dálnicí D10 přes Horní Počernice (ulice Ve Žlíbku) a Šterboholskou spojkou.

Obchvat Dolních Počernic. Potřebujeme další frekventovanou silnici?

Tím se dostáváme k prvnímu heslu tohoto článku v nadpisu „Obchvat Dolních Počernic“. Představitelé naší městské části se nás stále snaží přesvědčit, že jediné řešení tohoto problému je jakýsi obchvat jižní části Dolních Počernic, protože odvede tranzitní dopravu z centra Dolních Počernic.

Takto se vyjádřil i náš pan starosta Richter na setkání Kulatý stůl – SKOP stavba 510 a 511, který se konal dne 25.6.2019. Přikládáme část zápisu z této akce:

„Starosta v průběhu diskuse uvedl, že samospráva MČ nemůže hájit zájmy pouze jedné skupiny obyvatel, ale celé MČ, jejíž páteřní komunikace Českobrodská a Národních hrdinů jsou extrémně zatěžovány důsledky provozu na Štěrboholské radiále a Jižní spojce, odkud by v případě realizace stavby 511 byla kamionová přeprava odkloněna přímo na dálnici D1 a zamezilo by se tak každodenním kolonám na Štěrboholské radiále, ze které pak řidiči unikají přes centrum Dolní Počernice a jejich lokalitu Vinohrady. Náměstek Hlaváček zmínil přípravu alternativního obchvatu centra MČ v podobě realizace obchvatové komunikace, která je zanesena v platném územním plánu.“

Z výše uvedeného je vidět snaha vedení naší MČ o vybudování obchvatové komunikace, která je sice zanesena v platném územní plánu, ale v platném územním plánu není tato komunikace značena jako obchvat, ale jako obslužná místní komunikace rodinné zástavby bez jakéhokoli tranzitního významu. Jediný „argument pro“ se podařilo odstranit tím, že byly zachovány nájezdové rampy na Pražský okruh z Běchovic, takže tranzitní doprava by měla pokračovat po obchvatu a Šterboholské spojce, nikoliv bez jakéhokoliv omezení/odhlučnění skrze MČ DP (v případě směru Běchovice => D1, kde nebude možné jet přímo, lze najet na Štěrboholskou spojku a na prvním sjedzdu se otočit a pokračovat na D1). Navíc v rámci výstavby Pražské developerské společnosti bude vybudována další obslužná komunikace „Nová Úpická“, která případně rovněž odlehčí křižovatce Národních Hrdinů <=> Českobrodská.

Proč

Vedení naší MČ se snaží s pomocí sousedních MČ Běchovice a MČ Dubeč prosadit variantu, aby tato komunikace sloužila jako obchvat, ale PROČ?

Běchovice tento obchvat požadují ve svých připomínkách k Pražskému okruhu, protože prý bude sloužit pro odvod dopravy z Českobrodské ulice v Běchovicích, pokud nebudou vybudovány nájezdové a sjezdové rampy na Pražský okruh, jak se vyjádřil pan starosta Běchovic pan Martan:

„Běchovice požadují chybějící obchvat Dolních Počernic jako přímé napojení Českobrodské ulice na úsek okruhu.“

Je logické si položit otázku. Je toto řešení nepříznivé dopravní situace v Dolních Počernicích, kterou popisuje pan starosta Richter?  Pro Dolní Počernice určitě NE.

Doprava v centru Dolních Počernic v oblasti základní školy bude naprosto stejná a bude stále narůstat. Doprava v ulici Národních hrdinů směrem ke Štěrboholské spojce bude ještě větší, protože proud vozidel z Běchovic se rozdělí na dvě části, na obchvat jižní části Dolních Počernic a na Českobrodskou ulici kolem Billy a následně do ulice Národních hrdinů.

Pro Dubeč je tento obchvat velmi důležitý ze zcela jiného hlediska, které vůbec nesouvisí s Pražským okruhem, urychlí rozvoj roky usilované Zóny malého a středního podnikání Dubeč – sever. Opět musíme zdůraznit NE pro Dolní Počernice.

Průmyslová zóna Dubeč

Tím se dostáváme k druhé části tohoto článku, k Zóně malého a středního podnikání Dubeč – sever.

Dubeč plánuje v oblasti za čerpací stanicí PETR vybudování rozsáhlé průmyslové zóny s funkcí 24/7, kde budou stát různé skladové haly apod. a potřebuje samozřejmě k tomu nějakou přístupovou komunikaci, která by tuto zónu obsloužila a to je právě obchvat jižní části Dolních Počernic. Aktualizace 07/2021.

Důležitost existence obchvatu pro Dubeč dokládá e-mail od pana starosty Dubče, který byl adresován starostům Dolních Počernic a Běchovic v roce 2015. Píše se v něm, vybíráme:

„V obou variantách je ale ukotvená trasa komunikace – obchvat Počernic –  kolektor Národních hrdinů – Českobrodská. Tento kolektor (obchvat) by plnohodnotně nahradil rušené sjezdy z radiály v Běchovicích. Na jednání s panem inženýrem Kuralem z ŘSD, pan Kural konstatoval, že by zde v případě, že si to MČ Dubeč a Počernice budu přát, ŘSD mohlo tuto komunikaci zafinancovat jako náhradu za zrušené rampy. Tím by bylo zrušení ramp zcela kompenzováno.“

 

MČ Dubeč v roce 2018 také připomínkuje nový Metropolitní plán a požaduje zanesení rozvojových ploch Zóny malého a středního podnikání Dubeč – sever dle Územní studie A224 Dubeč / Dolní Počernice / Běchovice (AGE Project 06/2018), včetně zachování komunikační propojky Českobrodská – Národních hrdinů, přítomné ve stávajícím ÚP. Vybíráme:

„O této prioritě městská část zpracovatele územního plánu opakovaně informovala v průběhu ústních konzultací. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní. Zdůvodnění: Jedná se o jedinou plochu na katastru Dubče, kde je v dohlednu možný rozvoj podnikání. Logicky navazuje na sousední rozvojové plochy Běchovic a Dolních Počernic a má ideální dopravní dostupnost k plánované křižovatce Pražského okruhu MÚK Dubeč.“ … „Komunikační propojka ulic Českobrodská a Národních hrdinů, kterou studie navrhuje v MP zachovat (pouze v nové trase), by mohla odvést tranzitní dopravu ze stávajícího intravilánu Dolních Počernic“

Čist na praha-dubec.cz,  nebo přímo v dokumentu MČ Praha-Dubeč, 19.7.2018, bod 14, stana 14-15

Proč obchvat a Dubeč Sever podporují Dolní Počenice?

Výše uvedené důvody vysvětlují, proč je Obchvat Dolních Počernic zajímavý pro Běchovice a pro Dubeč, se ale PROČ obchvat neustále prosazuje vedení naší MČ, když to Dolním Počernicím nic dobrého nepřinese, ne-li to výrazně zasáhne do kvality života a ještě více zhorší ovzduší v jižní části Dolních Počernic. Proč bez projednáním na zastupitelstvu DP v rozporu s jeho usnesením poskytuje starosta Richter souhlasná stanoviska se změnou územního plánu zcela?

Rétorika pana starosty Richtera nás ubezpečuje, že je to jediné řešení pro zklidnění dopravy v ulici Národních hrdinů (pozn. největší kolony se tvoří ve směru od H. Počernic ke křižovatce s Českobrodskou, ty obchvat určitě nezklidní),  v rámci veřejného 8. Fóra zdravé městské části Praha – Dolní Počernice, v květnu 2017, kulatý stůl územního plánování vedl pan starosta, byla výstavba „tangenty“ s počtem 28b vybrána mezi 10P (pozn. veřejných projednání Forum se zpravidla účastní nižší řády desítek obyvatel DP, každý má 2 body, které rozdělí mezi několik definovaných problémů), potvrzeno anketou 97b. To by mohla být motivace …

… nebo může být motivace i jiná. Stačí se podívát do katastrální mapy k.ú. Praha Dolní Počernice, a najdete, že v trase uvažovaného obchvatu leží několik pozemků, kde je spoluvlastníkem starosta Dolních Počernic pan Richter. Může být motivací prosazování obchvatu třeba i fakt, že dopravní obslužnost, jinak mezi pozemky Hl. m. Prahy těžko dosažitelná, zvýší atraktivitu soukromých pozemků, tím zájem investorů a hodnotu nemovitosti vyšvihne výrazně nahoru?

Vlastníci pozemků Dolní Počernice jih

NE pro obchvat

Vedení MČ Dolní Počernice by mělo jednat v zájmu všech občanů Dolních Počernic, nepodporovat obchvat, mělo by se zasadit o nenavyšování dopravy.  Pokud budou kolony na novém Pražském okruhu, budou řidiči směřující do centra Prahy po Štěrboholské spojce stejně „hnáni“ moderními navigacemi, které vygenerují alternativní trasy přes Dolní Počernice, Běchovice, apod. a zahltí ulice Českobrodská a Národních hrdinů v mnohem větším rozsahu než v dnešní době. Číst článek Potřebují Dolní Počernice tzv. Počernickou tangentu nebo funkční Pražský okruh

Vedení MČ Dolní Počernice by mělo primárně trvat v připomínkách k provedení Pražského okruhu na takovém uspořádání mimoúrovňové křižovatky Dubeč, aby bylo možno najet z Českobrodské ulice na Pražský okruh a sjet z Pražského okruhu na Českobrodskou ulici. Pražský okruh by měl sloužit Praze, nikoliv tranzitní dopravě přivedené skrze D1 z celé Evropy!! Přikládáme studii dopravních staveb pro bližší seznámení. Na straně 150 je vidět nutné zkapacitnění, aby bylo zamezeno kolapsním situacím.

Studie bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)

Vedení MČ Dolní Počernice by se určitě mělo zabývat celkovou koncepcí bezpečné dopravy na území Dolních Počernic, jejíž součástí by mělo být zpomalení průjezdů rovnými úseky Dolních Počernic, radarové měření rychlosti (např Běchovice mají nasazeny průjezdové radary na celém úseku Českobrodské ulice), umístění zpomalovacích prahů v nebezpečných úsecích a více bezpečnějších přechodů pro chodce.

Příkladem mohou být přechod přes ulici Nár. hrdinů před křižovatkou se Svatoňovickou ulicí (u mateřské školy) nebo přechody přes ulici Nár. hrdinů u křižovatky s Makovskou. Přes všechny tyto přechody se řidiči řítí nebezpečnou rychlostí a vůbec nerespektují omezení rychlosti 30km/hod popř. 50km/hod. Stejná situace je také na přechodech v ulici Českobrodská.

 

 


Vybíráme další související body z jednání Zastupitelstva a RMČ Praha – Dolní Počernice a  RMČ Praha – Dubeč.

 

ze Zápisu ze zasedání Rady MČ Praha-Dolní Počernice č: 15

26. 3. 2019

bod 15.3  RMČ Praha – Dolní Počernice – čj. 521/19 bere na vědomí dopis Ing. Martana, starosty MČ Praha-Běchovice Žádost o realizaci záměru Obchvat Dolních Počernic, pověřuje starostu zpracováním návrhu dopisu pro Ing. A. Scheinherra, MSc. Ph.D., náměstka primátora HMP, s požadavkem na realizaci záměru „Obchvatové komunikace Dolní Počernice“.

H: 5/0/0 T: 4/2019 Z: starosta

 

ze Zápisu RMČ Praha – Dubeč

4.4.2019

Bere na vědomí informaci starosty k zamýšlenému obchvatu Dolních Počernic a zároveň schvaluje znění dopisu Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc. Ph.D., náměstku primátora HMP, v němž i naše městská část vyjadřuje podporu co nejrychlejší realizaci obchvatu Dolních Počernic shodně jako tuto podporu vyjádřily i MČ Praha-Dolní Počernice a MČ Praha-Běchovice.

 

ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Počernice č. 7

22.7. 2019

Hlavním bodem jednání je přijmutí stanoviska ZMČ ke stavbě „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511
Běchovice-dálnice D1“ ve fázi územního řízení.

  1. V dalších stupních PD požadujeme vyřešit mimoúrovňovou křižovatku Dubeč tak, aby bylo možno najet z Českobrodské ul. na stavbu 511 a sjet ze stavby 511 na Českobrodskou ul.
  2. V případě nemožnosti technicky zabezpečit přímé napojení z Českobrodské ul. na stavbu 511 požadujeme realizovat alternativní dopravní variantu-obchvat jižní části Dolních Počernic v souladu s platným územním plánem Sídelního útvaru hl. m. Prahy.
0 replies

Vložte Váš komentář (komentovat mohou jen )

Chcete se zapojit do diskuze?
Staňte se členem!

Napsat komentář