2019/02: V únoru 2019 developer Central Group (CG) prezentoval MČ Dolní Počernice svůj záměr vystavět na pozemcích č.parc. 1328/6, 1613/1 a 1328/4 v jižní části Dolních Počernic soubor devíti 4-podlažních obytných domů se 160 byty a přes 200 parkovacích stání. Celý komplex má řadu nedostatků včetně nevyřešené dopravy. Developer nabídl namísto dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti MČ smlouvu o spolupráci, kde pokud nebude MČ zasahovat do projektu, získá od Central Group 4 byty v zamýšleném projektu. K projektu bylo pro zastupitele připraveno dopředu souhlasné stanovisko.

Pozn.: Výstavba je situována na pozemcích, kde je starosta Zbyněk Richter spoluvlastníkem, a tedy ve střetu zájmů. Nutno připomenout, že CG v obci žádné pozemky nevlastní, nemá žádné aktivity v obecním zájmu, přesto RMČ v čele s panem starostou činí kroky, které projekt podporují, v mírnějším slova smyslu nečiní nic proti. Dočkali jsme se i prohlášení pana starosty, že se necítí být ve střetu zájmů, protože obec by mohla získat právě 4 byty. Je soukromou osobou, která ovlivňuje prodej výše uvedených pozemků a z prodeje profitují i rodinní příslušníci. Při jednání RMČ k tématu a souvisejícím je přítomen, podílí se na rozhodnutí, hlasuje. Při zasedání ZMČ obvykle bod k tématu předkládá někdo druhý z 5-tice členů RMČ, jakože…  

Prohlédněte si informační letáček k nekoncepční výstavbě Central Group.

Poslední odvolání proti nedostatkům projektu CG jsme společně s vámi podávali v lednu 2024.

Dotaz, proč právě 4 byty a NE potřebnou infrastrukturu, položil developerovi Central Group opoziční zastupitel Jiří Falc, DOLNÍ 2018. Únorová odpověď zněla „Toto lze změnit na jiný požadavek“. Od té doby nemáme informace, zda se v tomto ohledu něco změnilo. Situaci monitorujeme.

2020/02:  V únoru 2020 developer představil upravený projekt na 8 obytných domů s tím, že vyhověl připomínkám IPRu i podmínkám MČ. Projekt bohužel i nadále nerespektuje vesnický charakter obce a nemá vyřešenou dopravní obslužnost. Napojení na obytnou zónu Makovská a přilehlých ulic prezentované developerem je nepřípustné. Prezentace zbudování tranzitního průjezdu obytnou zónou Makovská v počtu až 1400 aut za hodinu, označené za standardní, svědčí o přístupu developera k místním obyvatelům.

2020/09:  Zastupitelům, Radě i k rukám starosty byla doručena Petice s podpisy  proti nekoncepční výstavbě Central Group v MČ Praha Dolní Počernice, kterou v rámci informačního bloku zastupitelstva zmiňuje starosta Zbyněk Richter a posouvá ji k řešení Radě. O pohledu na projekt dané výstavby některých zastupitelů, zejména pak pana starosty Zbyňka Richtera, ve střetu zájmů, si názor udělejte sami.

video, čas: 0:00-3:35: pan starosta zmiňuje došlou petici, zastupitelé ji předem dostali v písemné podobě emailem (petice byla bohužel kanceláří starosty MČ Praha Dolní Počernice rozeslána i na osoby mimo zastupitele včetně osobních údajů a podpisových archů, čímž došlo k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.)

2020/10: Rada petici smetla ze stolu jak prach.  Čtěte: Odpověď na petici – nesouhlas s výstavbou bytových domů spol. Central Group

2021/02:  Radě byla doručena žádost o vyjádření k dopravnímu režimu nově budovaných komunikací projektu „Obytný soubor Makovská“ společnosti CENTRAL GROUP 43. investiční s.r.o..

RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j. 0267/21/SEKR s o u h l a s í, aby ul. Makovská včetně jejího pokračování k napojení na prodloužení ul. U Konečné byla vedena v režimu „zóna 30 km/hod.“ z důvodu možnosti zavedení autobusové linky MHD a aby ul. Dolnobranská s jejím napojením na prodloužení ul. U Konečné byla vedena jako komunikace v režimu „obytná zóna“ za podmínky, že v rámci projektů „Obytný soubor Makovská“ a „Bytové domy – lokalita Nová Úpická“ bude rozšířena ul. U Konečné v celé její délce pro provoz autobusové linky MHD, která by umožnila bezpečnou dopravu dětí do základní školy z nové zástavby v jižní části Dolních Počernic a umožnila tak i přímé propojení všech zdravotnických zařízení ve správním obvodu Praha 14 pro občany Dolních Počernic bez nutnosti přestupu, p o ž a d u j e předložit detailní studii rozšíření prodloužené ul. U Konečné v jižním směru

Výstavba bytových domů Central Group je zcela nevhodná z následujících důvodů:

  • Bytové domy nejsou v souladu s urbanistickou studií Dolní Počernice jižní část (dále jen US jih), kterou schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice. Tato studie uvažuje výstavbu rodinných domků.
  • Central Group nesplnil požadavky ze ZMČ 3 ze dne 4.2.2019 na zpracování posouzení dostatečnosti dopravní obslužnosti dané lokality a posouzení dopadu nové výstavby na požadavky k občanské vybavenosti MČ.
  • Není vyřešena dopravní obslužnost lokality jako celku, a to především plánovaný kruhový objezd u Auto Exner a navazující ul. Nová Úpická, která je pro další rozvoj části obce jih zcela zásadní. Toto dopravní řešení je v souladu s platným územním plánem, US jih a programovým prohlášením Rady MČ Praha – Dolní Počernice na volební období 2018–2022 (Doprava: budeme usilovat o realizaci ul. Nová Úpická včetně jejího křížení s ul. Národních hrdinů).
  • Projekt počítá s dopravní obsluhou pouze přes současnou zástavbu rodinných domů, tedy především ulicí Makovská – obytná zóna. Což výrazně negativně ovlivní životní podmínky obyvatel čtvrti.
  • Realizace projektu a následné skokové navýšení počtu obyvatel v jižní části Dolních Počernic ještě zhorší již velmi nebezpečné přecházení ul. Národních hrdinů přes přechody pro chodce u křížení ulic Makovská-Národních hrdinů, kde se každý den dostávají obyvatelé a především děti do velmi nebezpečných života ohrožujících situací.
  • Při realizaci projektu by došlo ke zkolabování dopravy na křížení ul.Makovská-Národních hrdinů. Vjíždění autem z ul.Makovská do ul.Národních hrdinů je již v současnosti velmi problematické (prostorové uspořádání křížení, velký počet aut, přechod pro chodce po obou stranách křížení, autobusová zastávka směrem do centra Dolních Počernic, umístění kontejnerů na odpadky a s ním spojené zastavování popelářů a aut přijíždějících s odpadem).
  • Nedostatečné občansko-sociální vybavení (mateřská škola, základní škola, lékařská péče, zájmové kroužky, městská policie, chybějící domov důchodců).
  • Kolabující dopravní infrastruktura obce neunese nápor zvýšeného počtu obyvatel. 
  • Projekt nepřinese rozvoj občansko-sociálního vybavení obce. Společnost Central Group nabízí obci za možnost výstavby tohoto bytového souboru 4 byty 2kk do vlastnictví a o žádných dalších kompenzacích neuvažuje. Toto považujeme za nedostatečné.

Na poslední fotografii si už na zastupitelstvu snaží domluvit sousední developer Galstian & Galstian spolupráci pro etapu C, kterou ZMČ opakovaně neodhlasovalo kvůli chybějící komunikaci Nová úpická s napojením přímo na ul. Národních hrdinů.

IPR_stanovisko_20190530

 


Naše konání proti nevhodné výstavbě Central Group je podpořeno Nadací Via v programu Živá komunita a Nadačním fondem proti korupci. Děkujeme.